2002r. - 2014r.

  Uwzględniając wymogi stawiane placówkom medycznym koniecznym jest kontynuacja przedsięwzięć mających na celu  
  poprawę standardu świadczeń zdrowotnych, warunków pobytowych pacjentów, wzrost zainteresowania naszą działalnością
  płatników oraz dalszą obniżkę kosztów. Ujemny wynik finansowy w latach 1998-2001, stwarzający zagrożenie utraty
  płynności finansowej, a w konsekwencji zatrzymanie funkcjonowania oraz wysoki poziom zadłużenia z lat 1999-2001,
  wysokie koszty obsługi tegoż zadłużenia oraz skutki wprowadzonej w 2001r. tzw. „ustawy 203 zł” stwarzały ogromne
  zagrożenie dla dalszego bytu placówki, uniemożliwiając skuteczny rozwój placówki.
  
Należy zauważyć, iż w 2002 roku ośrodek nie posiadał żadnego urządzenia diagnostycznego lub rehabilitacyjnego,
  którego wiek byłby niższy niż 6 lat. Wielu koniecznych urządzeń nie posiadano wcale natomiast te, które posiadano
  charakteryzowały się znacznym poziomem zużycia fizycznego i moralnego, skutkującym wysoką awaryjnością oraz niskim
  poziomem świadczeń. Chcąc dostosować ośrodek do minimalnych obowiązujących wymogów konieczne było 
  przeprowadzenie 
niezbędnych przedsięwzięć i programów naprawczych celem wyprowadzenia ośrodka z zapaści
  finansowej.
 
Wśród najważniejszych przedsięwzięć należy wymienić:

 • zamianę paliwa kotłowni głównej,
 • alokację Laboratorium,
 • alokację zaplecza administracyjnego z Pawilonu nr 4,
 • uruchomienie oddziału rehabilitacji narządów ruchu,
 • uruchomienie oddziału rehabilitacji oddechowej,
 • zakupienie nowoczesnego sprzętu medycznego,
 • modernizację boisk sportowych i placów zabaw (piaskownice, huśtawki, altana, itp.),
 • modernizację działu diagnostyki obrazowej,
 • zakupienie urządzenia rehabilitacyjnego „Grota Solna”, 
 • zakupienie 3 szt. autoklawów parowych,​
 • modernizację pomieszczeń sal chorych i sanitariatów,
 • modernizację powierzchni dachów, orynnowania i instalacji odgromowej,
 • budowę jaskini solno-jodowej,
 • zakup i montaż minibasenów basenów z hydromasażem,
 • modernizację poszycia podłóg,
 • wyposażenie sal chorych w nowoczesne meble z odpowiednimi certyfikatami,
 • wymianę centrali telefonicznej,
 • modernizację sieci wodnej i kanalizacyjnej,
 • wymianę stolarki okiennej,
 • modernizację obiektów hotelowych dla pacjentów i opiekunów,
 • modernizację zakładowej oczyszczalni ścieków,
 • awaryjną wymianę kabla energetycznego zasilającego przepompownię wody,
 • budowę sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków osiedla "Kubalonka",
 • montaż systemu solarnego,
 • modernizację pomieszczeń hotelowych pododdziałów dla opiekunów z dzieckiem,
 • wymianę dźwigów szpitalnych osobowo-towarowych,
 • modernizację działu rehabilitacji oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt zabiegowy,
 • termomodernizację obiektów szpitala - etap I i II,
 • naprawę tarasów widokowo-rekreacyjnych,
 • zakup i montaż sprzętu do ćwiczeń rehabilitacyjnych,
 • modernizację i przebudowę pomieszczeń kuchni oraz części magazynowej,
 • modernizację pomieszczeń pralni celem przystosowania do działalności gastronomicznej i poszerzenia bazy rozrywkowo-rekreacyjnej (sale zabaw),
 • modernizację ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych,
 • termomodernizację głównych magistrali sieci centralnego ogrzewania,
 • modernizację sieci teleinformatycznej i telekomunikacyjnej,
 • opracowanie dokumentacji projektowej celem dostosowania obiektu do wymogów p.poż.