Załącznik nr 7 do Regulaminu organizacyjnego

Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej

 

Regulamin wjazdu na teren Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej

§ 1.

 1. Celem niniejszego regulaminu jest uregulowanie zasad wjazdu na teren Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej, 43-470 Istebna, Istebna 500, zwanego dalej WCP „Kubalonka” oraz zasad postoju samochodów.
 2. Na terenie WCP „Kubalonka” zgodnie z zadami ruchu drogowego, określonymi w ustawie Prawo o ruchu drogowym, obowiązuje strefa ruchu.

§ 2.

Podmiotem zarządzającym Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” jest dyrektor.

§ 3.

 1. Wjazd na teren WCP „Kubalonka” jest płatny.
 2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren WCP „Kubalonka” wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 

§ 4.

 

 1. WCP „Kubalonka” nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy, za utratę lub       uszkodzenie znajdujących się na terenie WCP „Kubalonka” pojazdów, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w pojazdach.
 2. Po wjeździe na teren WCP „Kubalonka” pojazd powinien być zamknięty, a jego zawartość zabezpieczona.
 3. Cenne przedmioty nie powinny znajdować się na widoku.

 

§ 5.

 1. Wjazd na teren WCP „Kubalonka”  możliwy jest przez wszystkie dni w roku (24 h/dobę).
 2. Na terenie WCP „Kubalonka” obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących wszelkiego rodzaju broń palną oraz materiały niebezpieczne w szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe itp.

§ 6.

 1. Na terenie WCP „Kubalonka”, na wyznaczonych drogach przeciwpożarowych, dojazdowych i wewnętrznych obowiązuje maksymalna prędkość poruszania się pojazdów zgodna z oznakowaniem.
 2. Kierowca pojazdu wjeżdżający na teren WCP „Kubalonka” zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych.

§ 7.

Wjeżdżając na teren WCP „Kubalonka” należy obowiązkowo:

 1. Zatrzymać się przed szlabanem.
 2. Podejść do pracownika portierni, który wpisze w rejestrze godzinę wjazdu oraz numer rejestracyjny pojazdu.
 3. Uiścić u portiera na wjeździe należną kwotę za wjazd wg cennika.
 4. W przypadku pozostawienia samochodu na okres dłuższy niż 1 dobę należy uiścić w kasie należną kwotę wg cennika za postój samochodu na terenie WCP „Kubalonka”. Po uiszczeniu opłaty należy podejść do portierni i za okazaniem paragonów pobrać bloczek postojowy.
 5. Uzyskany od portiera bloczek postojowy należy umieścić za przednią szybą pojazdu.

§ 8.

 1. Opłaty za wjazd i postój na terenie WCP „Kubalonka” wynoszą:
 1. 5 zł za wjazd na teren WCP „Kubalonka”,
 2. 4 zł za każdą następną rozpoczętą dobę.
 1. Wskazane ceny są cenami brutto zawierającymi obowiązujący podatek VAT.
 2. Faktury VAT za postój na terenie WCP „Kubalonka” zostają wystawione na życzenie klienta w kasie w godzinach 7.30 – 14.30, na podstawie dołączonego oryginału paragonu fiskalnego.  

§ 9.

Regulamin wjazdu na teren WCP „Kubalonka”, zawierający cennik, jest do wglądu u portiera na wjeździe do WCP „Kubalonka”, a także dostępny jest na stronie www.wcpkubalonka.pl.

§ 10.

Na terenie WCP „Kubalonka” znajdują się odpowiednio oznakowane miejsca dla:

 1. karetki,
 2. samochodów osób niepełnosprawnych,
 3. samochodów zaopatrzenia WCP „Kubalonka”.

§ 11.

Z opłat za wjazd na teren WCP „Kubalonka” i postój zwolnieni są:

 1. mieszkańcy,
 2. pracownicy WCP „Kubalonka” oraz osoby wykonujące usługi na rzecz WCP „Kubalonka” na czas wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy,
 3. najemcy w zakresie czynności wynikających z umów i na czas ich wykonywania,
 4. kontrahenci na czas dostaw,
 5. pojazdy służb ratowniczych będące w akcji,
 6. pojazdy służb państwowych (Policja, SOP, CBA itp.) w celach służbowych,
 7. przedstawiciele organu tworzącego dla WCP „Kubalonka”,
 8. przedstawiciele Rady Społecznej WCP „Kubalonka”,
 9. przedstawiciele związków zawodowych działających w WCP „Kubalonka”,
 10. przedstawiciele organów kontrolnych na podstawie okazanych legitymacji służbowych,
 11. pojazdy przewożące osoby niepełnosprawne posiadające aktualną kartę parkingową, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (tj. Dz.U. z 2016r., poz.1438).

§ 12.

 1. Postój na terenie WCP „Kubalonka” dozwolony jest  tylko w miejscach i warunkach, w których pojazd będzie należycie widoczny dla innych użytkowników drogi.
 2. Postój nie jest dozwolony:
 1. na miejscach wydzielonych i oznakowanych za wyjątkiem pojazdów do tego upoważnionych;
 2. w miejscach, w których zaparkowanie samochodu może powodować zagrożenie lub utrudnianie ruchu pojazdów, osób, zastawienie drogi pożarowej, blokowanie wyjazdów, organicznie widoczności lub powodować jakiekolwiek inne zagrożenie.

§ 13.

 1. W przypadku nierespektowania zasad korzystania z wjazdu na teren WCP „Kubalonka”, określonych niniejszym regulaminem, pojazdy będą unieruchomione przez założenie blokady. Za przednią szybą pojazdu pozostawiona zostanie informacja „postój w miejscu niedozwolonym” oraz telefon kontaktowy. Po uiszczeniu opłaty w wysokości 100 zł blokada zostanie usunięta przez WCP „Kubalonka”. Powtarzanie się nieprzestrzegania przepisów przez kierowcę spowoduje zawiadomienie Policji, celem podjęcia czynności służbowych.
 2. W przypadku niezgodnego z Regulaminem postoju pojazdu, jeśli ma ono bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia, pojazd zostanie odholowany w wybrane przez WCP „Kubalonka” miejsce.
 3. Odholowanie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko właściciela pojazdu.

 

§ 14.

Na terenie WCP „Kubalonka” zabronione jest :

 1. palenie i używanie otwartego ognia oraz spożywanie alkoholu i zażywanie środków odurzających;
 2. magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie, tankowanie pojazdów;
 3. pozostawianie pojazdu z pracującym silnikiem;
 4. parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami;
 5. pozostawienie w pojeździe zwierząt bez opieki;
 6. prowadzenie na terenie WCP „Kubalonka” jakichkolwiek akcji promocyjnych lub reklamowych, akcji charytatywnych bez zgody dyrektora WCP „Kubalonka”;
 7. naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju jak również zanieczyszczanie terenu.

§ 15.

 1. W przypadku uszkodzenia szlabanu lub wyrządzenia innych szkód z powodu okoliczności leżących po stronie użytkownika pojazdu, użytkownik ponosi pełny koszt wyrządzonych zarządzającemu szkód (naprawa lub wymiana uszkodzonego sprzętu).
 2. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie WCP „Kubalonka”.

§ 16.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.