Klauzula informacyjna dla opiekunów

 

ZASADY OGÓLNE, ODPŁATNOŚĆ

 1. Rodzice mogą zostać przyjęci do Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” (WCP) w cełu sprawowania całodobowej opieki nad swoim dzieckiem. W związku z tym, że ilość miejsc hotelowych (przeznaczonych dla pacjentów z opiekunami) jest ograniczona pierwszeństwo w przyjęciu mają pacjenci młodsi (poniżej 7 roku życia).
 2. Pacjenci przyjęci do WCP w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia nie ponoszą żadnych opłat za pobyt, diagnostykę i leczenie. Rodzice przyjęci do WCP w celu sprawowania opieki nad swoim dzieckiem ponoszą pełną odpłatność za koszty hotelowe i wyżywienie wg ustalonego cennika.
 3. Opłatę za pobyt należy uregulować w kasie WCP, w' dniu przyjęcia.
 4. W przypadku wcześniejszego wyjazdu ze szpitala, przed planowanym terminem, rodzice nie uzyskają pełnego zwrotu poniesionych kosztów za niewykorzystany okres pobytu. Zwrotowi podlega jedynie równowartość niewykorzystanego tzw. „wsadu do kotła”. Jedynie wtedy, gdy o konieczności skrócenia pobytu zdecyduje lekarz, rodzicom przysługuje zwrot wszystkich kosztów za niewykorzystany okres pobytu.
 5. Rodzice wraz z dziećmi przebywają w wyznaczonych salach, w części „hotelowej” WCP, poza oddziałami chorych.
 6. Rodzice sprawujący opiekę nad pacjentami ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci oraz realizację zaleconego leczenia. W szczególności odpowiadają za regularne podawanie zleconych leków, doprowadzanie dziecka na posiłki, zabiegi i zajęcia szkolne oraz utrzymanie higieny osobistej dziecka.
 7. Posiłki należy spożywać w stołówce. W pokojach nie można przechowywać żywności.
  Ze względu na szczególny rodzaj schorzeń leczonych w naszym szpitalu (choroby alergiczne) zabronione jest suszenie grzybów w pokojach.
 8. Rodzice mają obowiązek dbać o porządek i czystość w zajmowanym pokoju i w pomieszczeniach ogólnych, a także umożliwić personelowi sprzątającemu wykonanie codziennych prac porządkowych.
 9. Kategorycznie zabronione jest korzystanie z dodatkowych urządzeń termoelektrycznych (zwłaszcza z grzejników elektrycznych).
 10. Na całym terenie WCP obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, a w budynkach WCP (dodatkowo) zakaz palenia tytoniu poza miejscami wydzielonymi.
 11. W godzinach: od 21.00 do 6.00 obowiązuje cisza nocna.
 12. Rodzice odpowiadają materialnie za dokonane przez nich (lub przez ich podopiecznych) zniszczenia pomieszczeń i sprzętu WCP.
 13. WCP nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie wartościowych przedmiotów osobistych pozostawionych w pokojach hotelowych w czasie i po zakończeniu leczenia dzieci.

WSPÓŁPRACA W PROCESIE LECZENIA

 1. Leczenie i diagnostykę prowadzą lekarze i personel pielęgniarski oddziału wyznaczonego przez Izbę Przyjęć w dniu przyjęcia dziecka do szpitala.
 2. Rodzice / opiekunowie mają obowiązek zgłaszać się na wszelkie zabiegi i wizyty lekarskie wraz z pacjentem w wyznaczonych porach dnia.
 3. Leczenie i zabiegi diagnostyczne realizowane są wyłącznie w gabinetach zabiegowych na oddziałach i w Dziale Rehabilitacji. Lekarze i pielęgniarki nie badają pacjentów i nie udzielają konsultacji ani też nie wykonują zabiegów w pokojach hotelowych.
 4. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia dziecka i konieczności bezwzględnego pozostawania w łóżku pacjent zostaje przeniesiony do oddziału, do sali intensywnego nadzoru.
 5. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować pielęgniarkę (lub lekarza) o fakcie odstąpienia od podania zleconego leku, a także o podaniu pacjentowi leku bez zlecenia lekarskiego.
 6. Należy pamiętać, że w czasie leczenia dziecka w WCP rodzicom nie wolno podawać innych leków niż te, które zostały zlecone przez lekarza.
 7. Rodzice mają obowiązek informować pielęgniarkę o wszelkich niepokojących objawach zaobserwowanych u dziecka.
 8. Konsultacje lekarskie, poza stanami wymagającymi natychmiastowej interwencji, udzielane są wyłącznie w porze porannej wizyty lekarskiej.
 9. Nagłe pogorszenie stanu zdrowia dziecka w porze popołudniowej (w czasie dyżuru lekarskiego) należy zgłosić pielęgniarce. Lekarz dyżurny wizytuje wszystkie oddziały i zapoznaje się ze stanem chorych w czasie wieczornego obchodu.
 10. Obowiązkiem rodziców jest stosowanie się do wszelkich zaleceń lekarskich odnoszących się do ich dzieci.