1. Przedsięwzięcia zrealizowane
     
2002 r.

 • Zamiana paliwa kotłowni głównej.
  Przedsięwzięcie to należy uznać za szczególne z uwagi na charakter, tzn. niepowodujące wzrostu poziomu bezrobocia i niewpływające na pauperyzację załogi. Szczególnego charakteru nadaje mu również konieczność zachowania norm ekologicznych i wykorzystanie paliw produkcji krajowej. Dzięki temu udało się zredukować zużycie oleju opałowego, natomiast przedsięwzięcie przyniosło oszczędności blisko 70% ogólnych kosztów.Powyższe przedsięwzięcie pokryto dotacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

  2. Przedsięwzięcia propodażowe.
      2002 r.

 • Alokacja Laboratorium
  Dzięki temu przedsięwzięciu, zrealizowanemu w II kwartale 2002 r. laboratorium zostało zlokalizowane w   pomieszczeniach nieczynnego od lat bloku operacyjnego, co wpłynęło na znaczną poprawę jego warunków sanitarnych. W opuszczonych przez laboratorium pomieszczeniach uruchomiono sześć dwuosobowych oraz jedną czteroosobową salę dla dzieci przebywających pod nadzorem opiekuna. Tylko z tytułu pobytu opiekunów uzyskano znaczny wzrost wartości wpływów.
 • Alokacja zaplecza administracyjnego z Pawilonu nr 4.
  Dzięki temu przedsięwzięciu zrealizowanemu w IV kwartale 2002 r. przeniesiono kilka pomieszczeń biurowych do tzw. pustostanów w ich miejscu uruchomiono siedem trzyosobowych sal dla dzieci przebywających pod nadzorem opiekuna. Z kolei w I kwartale 2003 r., roku na ich bazie ulokowano oddział gruźliczo- pulmonologiczny, co wpłynęło na znaczną poprawę poziomu stanu sanitarnego oddziału i komfortu pacjentów, a także znaczny wzrost wartości wpływów.
 • Uruchomienie placówki lecznictwa ambulatoryjnego.
  Wykorzystując rezerwy lokalowe biur w 2003 roku udało się uruchomić placówkę lekarza rodzinnego i cztery poradnie specjalistyczne : alergologiczną, pulmonologiczną, otolaryngologiczną oraz poradnia rehabilitacyjną. Oprócz korzyści finansowych celem tego przedsięwzięcia była poprawa warunków pobytu opiekunów, a także możliwość uzyskania świadczeń lekarskich w przypadkach nagłych zachorowań na terenie ośrodka. Placówka ta umożliwia lepszy poziom wykorzystania mposiadanej bazy lokalowej i sprzętowej a tą mamy najlepszą w okolicy.
 • Uruchomienie oddziału rehabilitacji narządów ruchu.
  Również w 2003 r. roku rozpoczął działalność ten nowo uruchomiony oddział, który doskonale się sprawdza w tego typu placówce.
 • Uruchomienie oddziału rehabilitacji oddechowej.
  Uruchomienie tego oddziału pozwoliło zminimalizować, spodziewane przez nas straty wynikające z niemożności złożenia do NFZ oferty na świadczenia sanatoryjne. Ważnym jest również fakt, iż nieuruchomienie tego oddziału musiałoby skutkować likwidacją całego ośrodka, albowiem realizowany do 2003 roku zakres świadczeń na wszystkich oddziałach obejmował tak leczenie jak i rehabilitację, a obowiązujący od 2004 roku katalog tego nie uwzględniał.

  3. Przedsięwzięcia jakościowe.
      2002r.

 • Zakupienie nowoczesnego sprzętu medycznego:
  2 koncentratory tlenu, pikflometr, 7 flutterów, 10 przystawek pulsacyjnych, 10 inhalatorów ultradźwiękowych, 40 inhalatorów dyszowych, 2 agregaty do masażu, 15 elektrofiltrów, 2 pulsoksymetry, 2 stoły rehabilitacyjne, bronchofiberoskop dziecięcy, 2 spirometry, zestaw do magnetoterapii, analizator elektrolitów, 2 zestawy do krioterapii, licznik hematologiczny, wirówka do masażu kończyn dolnych, wirówka do masażu kończyn górnych, koagulometr, zestaw pomiarowy do IgE. pokryto dzięki dotacji WFOŚiGW i Województwa Śląskiego.
 • Modernizacja boisk sportowych w roku 2003.
  Przedsięwzięcie to polegało na adaptacji placów zabaw dla dzieci zorganizowanych na terenie byłych wysypisk żużla, gruzu budowlanego pod kątem placów rekreacyjno-sportowych. Dzięki temu powstały nowe boiska do ringo, siatkówki, koszykówki i hokeja.
 • Modernizacja działu diagnostyki obrazowej.
  Dzięki temu przedsięwzięciu udało się zmodernizowć Pracownię Badań Czynnościowych oraz Pracownię RTG, wyposażyć w  nowoczesną aparaturę RTG, automatyczną wywoływarkę zdjęć rentgenowskich oraz mikroskop do badań bakteriologicznych.
 • Zakupienie aparatury do oznaczania parametrów oddechowych płuc oraz aparatury do badań wysiłkowych. Przedsięwzięcie to opierało się na zakupieniu dwóch najnowszych zestawów urządzeń do badania parametrów układu oddechowego.
 • Zakupienie urządzenia rehabilitacyjnego „Grota Solna”. 
  Zrealizowane końcem 2004r. przedsięwzięcie pozwoliło wzbogacić wachlarz świadczeń rehabilitacyjnych
  (dla pacjentów NFZ) oraz dla działalności komercyjnej (opiekunowie)
 • Zakupienie 3 szt. autoklawów parowych.
  Dzięki środkom Unii Europejskiej, organu założycielskiego udało się dokonać wymiany wyeksploatowanej aparatury sterylizacyjnej.

  4. Przedsięwzięcia odtworzeniowe.
      2002r.

 • Wymiana 20% powierzchni dachów wraz orynnowaniem, okuciami rurami spustowymi, modernizacja instalacji odgromowej itp.
 • Uruchomienie  2 dodatkowych łazienek na oddziale II
 • Odnowienie 40% powłok lakierniczych ścian i sufitów na oddz. II, III i IV
 • Uruchomienie nowego placu zabaw
 • Odnowienie powłok lakierniczych i naprawa 100 szt. stolarki okiennej.

      2003 r.

 • Zmodernizowano 40% powierzchni dachów.
 • Modernizacja 3 z 8 łazienek na oddziale alergologii chłopców, dziewcząt i pulmonologicznym.
 • Uruchomienie 3 kabin prysznicowych w Pawilonie Nr 4
 • Odnowienie powłok lakierniczych ścian i sufitów na oddziałach II,III, IV i V
 • Odnowienie powłok lakierniczych i naprawa stolarki okiennej w oddziałach.

      2004 r.

 • Budowa jaskini solno-jodowej.
  Wyposażenie szpitala w jaskinię solno-jodową wspaniale uzupełnia leczenie chorób płuc, gardła, choroby skóry, astmy oskrzelowej, infekcje, elergie itp.
 • Modernizacja 3 apartamentów w oddziale VI
 • Odnowienie powłok lakierniczych i naprawa stolarki okiennej w oddziałach.
 • Wymiana wyposażenia placu zabaw dzieci małych ( piaskownice, huśtawki, altana itp.)

      2005 r.

 • Zakup i montaż minibasenów basenów z hydromasażem.
  Wyposażenie szpitala w zestawy minibasenów z hydromasażem przyczynia sie do skuteczniejszego leczenia narządów ruchu, dokonując mamsażu obolałych mięśni i stawów.
 • Naprawa pozostałych części dachów.
  Trudna sytuacja finansowa w poprzednich latach doprowadziła do powstania zaległości w zakresie utrzymania substancji lokalowej, co z kolei spowodowało liczne zalania a w ich efekcie przestoje i straty finansowe.
 • Wymiana stolarki okiennej w oddziałach chorych.
  Zrealizowanie tego przedsięwzięcia w znacznym stopniu poprawiło warunki sanitarne sal chorych, estetyki, 
  standard pobytu, poprawę bezpieczeństwa pacjentów, obniżenie kosztów eksploatacji poprzez zmniejszenie
  zużycia energii cieplnej, (mniejsza emisja zanieczyszczeń itp.)  
 • Modernizacja poszycia podłóg.
  Kolejne zrealizowane  przedsięwzięcie mające na celu poprawę warunków sanitarne sal chorych  oraz bezpieczeństwo pacjentów poprzez zastąpienie zniszczonej i trudnej do utrzymania czystości posadzki parkietowej, posadzką PCV posiadającą stosowne certyfikaty oraz walory użytkowe.

      2006 r.

 • Wymiana stanowisk łóżkowych.
  Częściowa wymiana zniszczonych mebli o wadliwej konstrukcji bezpiecznymi meblami posiadającymi stosowne walory użytkowe i certyfikaty.
 • Wymiana centrali telefonicznej.
  Zastąpienie przestarzałego systemu łączności wewnętrznej i zewnętrznej na nowoczesny system łączności cyfroweo-analogowej. Zrealizowanie przedsięwzięcia usprawniło komunikację telefoniczną, natomiast koszty połączeń telefonicznych spadły o około 30%.
 • Modernizacja sieci wodnej.
  Priorytetowym przedsięwzięciem w 2006r. było zmodernizacja głównej sieci zasilającej w wodę pitna.
  Jako nieliczna jednostka w kraju Wojewódzkie Centrum Pediatri „Kubalonka” w Istebnej samo zaopatruje się w wodę pitną posiadając własne ujęcia i przepompownie wody. Zgromadzone środki na ten cel będą pochodziły głównie z dotacji Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i ze środków własnych. Efektem zrealizowanego przedsięwzięcia jest zmodernizowana armatura i rurociągi wodne, a także poprawa jakości dostarczanej wody dla pacjentów i odbiorców indywidualnych.
 • Kontynuacja wymiany stolarki okiennej w oddziałach chorych.
 • Ciąg dalszy modernizacji poszycia podłóg.
 • Modernizacja sanitariatów w oddziałach chorych.
 • Modernizacja obiektów hotelowych dla pacjentów i opiekunów.
 • Naprawa pokrycia dachów pawilonów pacjentów i opiekunów.
 • Naprawa pokrycia dachów budynków mieszkań zakładowych.
 • Wymiana wyposażenia pomieszczeń dla pacjentów.
  Zakup nowoczesnych mebli z odpowiednimi certyfikatami znacznie poprawiło komfort pobytu, a także bezpieczeństwo pacjentów.
 • Zakup mikrobusa do przwozu pacjentów.
 • Zakup nowego ciągnika

      2007 r.

 • Modernizacja zakładowej oczyszczalni ścieków.
 • Wymiana części sieci kanalizacyjnej.
 • Awaryjna wymiana kabla zasilającego przepompownię wody.
 • Modernizacja Pawilonu nr. 1
  W wyniku zrealizowanego przedsięwzięcia powstał nowy oddział Gruźliczo-Pulmonologiczny, spełniający wszelkie wymogi sanitarne oraz poprawę komfortu pobytu i bezpieczeństwo pacjentów.
 • Budowa sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków osiedla "Kubalonka".
  Głównym celem przedsięwzięcia było zlikwidowanie zrujnowanej osiedlowej oczyszczalni ścieków i zastąpienie przepompownią ścieków osiedla. Efektem zrealizowanego zadania jest obniżenie kosztów eksploatacji obiektów sieci kanalizacyjnej, uniknięcie kosztownego remontu oczyszczalni osiedlowej, a także poprawę jakości odprowadzanych ścieków do środowiska.
 • Montaż systemu solarnego.
  Przedsięwzięcie zrealizowane głównie z dotacji ma na celu obniżenie kosztów produkcji ciepłej wody użytkowej, a także obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

  2008 r.
 • Dokończenie budowy przepompowni ścieków dla osiedla mieszkaniowego i przyłącza do zakładowej oczyszczalni ścieków.
 • Modernizacji oddziałów chorych celem dostosowania do wymogów sanitarnych.
 • Modernizacja obiektów hotelowych dla pacjentów i opiekunów.
 • Wymiana dźwigów szpitalnych osobowo-towarowych.
 • Wyposażenie sal chorych w nowoczesne meble z odpowiednimi certyfikatami.
 • Modernizacja działu rehabilitacji oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt zabiegowy (między innymi: inhalatory celkowe, stanowiska do inhalacji, sale rehabilitacyjne itd.
 • Wymiana pokrycia podłóg w dziale rehabilitacji i pododdziale rehabilitacyjnym dla matki z dzieckiem.

  2009 r.
 • Termomodernizacja obiektów szpitala - etap I
 • Naprawa pokrycia dachów pawilonów pacjentów.
 • Ciąg dalszy modernizacji pododdziałów dla matki z dzieckiem.
 • Naprawa tarasów widokowo-rekreacyjnych.
 • Montaż urządzeń uzdatniających zimną i ciepłą wodę użytkową.
 • Budowa i wyposażenie nowego placu zabaw dla dzieci.

  2010 r.
 • Zakup i montaż sprzętu do ćwiczeń rehabilitacyjnych.
 • Modernizacja i przbudowa pomieszczeń kuchni oraz części magazynowej.

  2011 r.
 • Termomodernizacja obiektów szpitala - etap II
 • Modernizacja pomieszczeń hotelowych pododdziałów dla opiekunów z dzieckiem.

  2012 r.
 • Modernizacja pomieszczeń pralni celem przystosowania do dzialalności gastronomicznej i poszerzenia bazy rozrywkowo-rekreacyjnej (sale zabaw).
 • Modernizacja pomieszczeń działu rehabilitacji.
 • Ciąg dalszy modernizacji pomieszczeń hotelowych pododdziałów dla opiekunów z dzieckiem.
 • Modernizacja ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Wymiana sieci kanalizacyjnej - etap II
 • Termomodernizacja głównych magistrali sieci centralnego ogrzewania.

  2013 r.
 • Ciąg dalszy modernizacji pomieszczeń hotelowych pododdziałów dla opiekunów z dzieckiem.
 • Modernizacja pomieszczeń Pawilonu nr 1 z przeznaczeniem dla szatni personelu medycznego.
 • Modernizacja tarasów Pawilonu nr 14.
 • Modernizacja sieci teleinformatycznej.

  2014 r.
 • Ciąg dalszy modernizacji Pawilonu nr 1 z przeznaczeniem na pomieszczenia Laboratorium.
 • Modernizacja pomieszczeń Pawilonu nr 5 z przeznaczeniem uruchomienia Działu Farmacji Medycznej.
 • Ciąg dalszy modernizacji pomieszczeń hotelowych pododdziałów dla opiekunów z dzieckiem.
 • Ciąg dalszy modernizacji tarasów Pawilonu nr 14.
 • Modernizacja sieci teleinformatycznej i telekomunikacyjnej.
 • Opracowywanie dokumentacji projektowej celem dostosowania obiektu do wymogów p.poż.