WOJEWÓDZKIE CENTRUM PEDIATRII „KUBALONKA” W ISTEBNEJ OGŁASZA POSTĘPOWANIE W FORMIE PRZETARGU PISEMNEGO NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO.

Przedmiotem postępowania jest sprzedaż środka trwałego jakim jest system solarny wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej. System solarny pochodzi z roku 2007 i obecnie nie jest eksploatowany przez Sprzedającego.

Cena wywoławcza urządzenia wynosi (netto) 130 000,00 złotych

Oferenci, składający ofertę, zabezpieczają ofertę wpłacając wadium w kwocie: 10 000,00 złotych

Ofertę w formie pisemnej składa się na formularzu oferty (załącznik nr 1), w siedzibie Sprzedającego tj. Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej, 43-470 Istebna 500 (sekretariat), woj. Śląskie, w zamkniętej kopercie do terminu otwarcia ofert (zgodnie z warunkami przetargu pisemnego).

Oferty należy złożyć w terminie do 14.05.2024 r. do godziny 10:30 na adres siedziby Sprzedającego.

Termin otwarcia ofert na zakup przedmiotu sprzedaży to 14.05.2024 r. godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Sprzedającego, w biurze Zamówień Publicznych.

 

 

 

Zapraszamy do współpracy lekarzy

Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej serdecznie zaprasza do współpracy lekarzy specjalistów chorób płuc, pediatrii, alergologii oraz specjalistów w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej.

Lokalizacja: Szpital zlokalizowany jest w miejscowości Istebna na przełączy Kubalonka w masywie górskim Beskidu Śląskiego na wysokości 761 m n.p.m. Na atrakcyjność tego miejsca wpływa jego  usytuowanie pośród malowniczych górskich szczytów otoczonych lasami, przy drodze wojewódzkiej 941 pomiędzy Wisłą a Istebną. To świetna baza wypadowa do uprawiania turystyki górskiej, sportów rowerowych i narciarskich, dająca możliwość  zapoznania się z regionalną kulturą,  sztuką oraz kuchnią górali beskidzkich.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, B2B, umowa zlecenie.

Miejsce świadczenia usług: Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej, 43-470 Istebna 500

Oferujemy:

- dogodne warunki finansowe do uzgodnienia,

- pracę w rozwijającej się firmie w zgranym i życzliwym zespole pracowników,

- możliwość rozwoju osobistego,

- mieszkanie do wynajęcia na terenie szpitala w atrakcyjnej cenie,

- możliwość korzystania z pysznych posiłków serwowanych przez naszą kuchnie,

- posiadamy ZFŚS.

 

Zapraszamy do kontaktu: anna.ziolkowska@wcpkubalonka.pl, 338575605

 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM PEDIATRII „KUBALONKA” W ISTEBNEJ

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r.                          o działalności leczniczej (Dz.U. 2023 r., poz. 991 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą                       (Dz.U. 2021 r., poz. 430) oraz Regulamin przeprowadzania konkursu na ww. stanowisko.

 

 

1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego: Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka”                       w Istebnej, Istebna 500, 43-470 Istebna.

2. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego: Materiały udostępnia Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia – z siedzibą przy                   ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice, IV piętro, pokój nr 4.02, od poniedziałku do piątku                  w godzinach od 8.00 do 14.00.

3. Stanowisko objęte konkursem: Kierownik (dyrektor) Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej, Istebna 500, 43-470 Istebna.

4. Wymagane kwalifikacje kandydata: 

 1. wykształcenie wyższe,
 2. posiadanie wiedzy i doświadczenia dających rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika (dyrektora),
 3. posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończenie studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
 4. brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie,

5. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy o samorządzie województwa,
 2. znajomość ustawy o działalności leczniczej i ustawy o finansach publicznych,
 3. znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 4. znajomość Kodeksu pracy,
 5. znajomość obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotu leczniczego.

6. Wymagane dokumenty od kandydatów:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, tj. dotyczące posiadanego wykształcenia i stażu pracy,
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 4. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe,
 5. pisemna koncepcja pracy na stanowisku dyrektora Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej,
 6. informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem,
 8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 
 9. oświadczenie kandydata, iż nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 10. oświadczenie kandydata dot. prowadzenia działalności gospodarczej oraz znajomości zapisów antykorupcyjnych (Załącznik nr 1),
 11. wypełniona klauzula informacyjna (Załącznik nr 2),
 12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzania postępowania konkursowego.

Kopie dokumentów wskazanych w ppkt 4 powinny być poświadczone "za zgodność z oryginałem", przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata (na żądanie oryginały do wglądu komisji konkursowej).

7. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów: Oferty należy przesyłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub składać w zaklejonych kopertach w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30 w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego wraz z adnotacją „Konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej” (o terminie zgłoszenia decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego).

8. Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;  90 dni od dnia publikacji ogłoszenia.

 

 

Termin składania ofert: od 14.12.2023 r. do 28.12.2023 r.

 

Ogłoszenie o konkursie

 

 

 

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach został ustanowiony w 2008 przez Komisję Europejską i co roku przypada na dzień 18 listopada. Natomiast, w dniach 18-24 listopada 2023 roku obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach ustanowiony w 2015 roku przez Światową Organizację Zdrowia. 

https://antybiotyki.edu.pl/edwa/pdf/2023/edwa2023_wystawa_tematyczna.pdf

https://antybiotyki.edu.pl/edwa/pdf/2023/antybiotyki-plakat-2023-a4.pdf

 

 

p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Centrum Pediatrii  „Kubalonka” w Istebnej

43-470 Istebna 500

ogłasza konkurs na stanowisko:

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

 

Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2023 r., poz. 1515) posiadający:

 1. tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny;
 2. minimum 8 lat pracy w zawodzie

proszeni są o złożenie dokumentów wyszczególnionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz.U. 2021, poz. 430), tj.:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,
 3. dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,
 4. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 5. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 7. oświadczenie kandydata zgłaszającego się do konkursu, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa (Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia).

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2, 3 i 5, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę WCP „Kubalonka” w Istebnej lub komisji konkursowej, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Dokumenty należy złożyć w godzinach urzędowania sekretariatu Centrum lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa” z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji i numeru telefonu kontaktowego, w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w zakładce Ogłoszenia i aktualności - Konkursy - 2023 - Personalne - Trwające.

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym udostępnia się do wglądu w sekretariacie Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej z siedzibą w Istebnej 500, 43-470 Istebna.

 

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

    

p.o. Dyrektora

Wojewódzkiego Centrum Pediatrii

„Kubalonka” w Istebnej

Krzysztof Herok

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do ogłoszenia konkursu

na stanowisko Z-cy Dyrektora

ds. Lecznictwa

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej z siedzibą w Istebnej (43-470), Istebna 500, e-mail: sekretariat@wcpkubalonka.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można uzyskać kontakt we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres e-mail iod@wcpkubalonka.pl  lub drogą tradycyjną, pisząc na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona obowiązkowa zgoda wynikająca z przepisu prawa - rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz.U. 2021, poz. 430). W sytuacji konieczności ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w niniejszych celach na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na jego polecenie, w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych. W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru obejmująca Pani/Pana imię, nazwisko i miejsce zamieszkania będzie upowszechniona przez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej WCP, a odbiorcami mogą korzystające z w/w strony internetowej
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia postępowania konkursowego i momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z postępowania konkursowego.
 7. W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu (jeżeli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora) oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody  przed jej wycofaniem.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w przepisach prawa jest wymogiem ustawowym i jest konieczne dla celów związanych z realizacją postępowania konkursowego, a ich niepodanie spowoduje niemożność uczestnictwa w postępowaniu konkursowym.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 

 

 

WOJEWÓDZKIE CENTRUM PEDIATRII „KUBALONKA” W ISTEBNEJ OGŁASZA TRZECIE POSTĘPOWANIE W FORMIE PRZETARGU PISEMNEGO NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH:

1. Aparat RTG SIT 5000 firmy SEDECAL (dawna SUINSA), rok produkcji 2003 oraz stanowiący jego doposażenie autotracking z roku 2004, szczegóły dotyczące postępowania dostępne na stronie BIP jednostki, tj.:

https://wcpkubalonka-bip.slaskie.pl/ogloszenia_inne/trzeci-przetarg-pisemny-na-sprzedaz-srodka-trwalego-w-postaci-aparatu-rtg-wraz-z-autotrakingiem.html

2. Wywoływarka automatyczna RTG (ciemnia automatyczna), szczegóły dotyczące postępowania dostępne na stronie BIP jednostki, tj.:

https://wcpkubalonka-bip.slaskie.pl/ogloszenia_inne/trzeci-przetarg-pisemny-na-sprzedaz-srodka-trwalego-w-postaci-wywolywarki-automatycznej-rtg.html

Zapraszamy do składania ofert.

 

 

WOJEWÓDZKIE CENTRUM PEDIATRII „KUBALONKA” W ISTEBNEJ OGŁASZA DRUGIE POSTĘPOWANIE W FORMIE PRZETARGU PISEMNEGO NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH:

1. Aparat RTG SIT 5000 firmy SEDECAL (dawna SUINSA), rok produkcji 2003 oraz stanowiący jego doposażenie autotracking z roku 2004, szczegóły dotyczące postępowania dostępne na stronie BIP jednostki, tj.: https://wcpkubalonka-bip.slaskie.pl/ogloszenia_inne/drugi-przetarg-pisemny-na-sprzedaz-srodka-trwalego-w-postaci-aparatu-rtg-wraz-z-autotrakingiem.html

2. Wywoływarka automatyczna RTG (ciemnia automatyczna), szczegóły dotyczące postępowania dostępne na stronie BIP jednostki, tj.: https://wcpkubalonka-bip.slaskie.pl/ogloszenia_inne/drugi-przetarg-pisemny-na-sprzedaz-srodka-trwalego-w-postaci-wywolywarki-automatycznej-rtg.html

 

 

WOJEWÓDZKIE CENTRUM PEDIATRII „KUBALONKA” W ISTEBNEJ OGŁASZA POSTĘPOWANIE W FORMIE PRZETARGU PISEMNEGO NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH:

1. Aparat RTG SIT 5000 firmy SEDECAL (dawna SUINSA), rok produkcji 2003 oraz stanowiący jego doposażenie autotracking z roku 2004, szczegóły dotyczące postępowania dostępne na stronie BIP jednostki, tj.:

https://wcpkubalonka-bip.slaskie.pl/ogloszenia_inne/przetarg-pisemny-na-sprzedaz-srodka-trwalego-w-postaci-aparatu-rtg-wraz-z-autotrakingiem.html

2. Wywoływarka automatyczna RTG (ciemnia automatyczna), szczegóły dotyczące postępowania dostępne na stronie BIP jednostki, tj.:

https://wcpkubalonka-bip.slaskie.pl/ogloszenia_inne/przetarg-pisemny-na-sprzedaz-srodka-trwalego-w-postaci-wywolywarki-automatycznej-rtg.html

Zapraszamy do składania ofert.

 

 

Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Pediatrii  „Kubalonka” w Istebnej

43-470 Istebna 500

ogłasza konkurs na stanowisko:

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

 

Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2011 r., nr 151, poz. 896 z późn. zm.) posiadający:

- tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia i minimum 8 lat pracy w zawodzie;

- prawo wykonywania zawodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

proszeni są o złożenie dokumentów wyszczególnionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2021, poz. 430), tj.:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,
 3. dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,
 4. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 5. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 7. oświadczenie kandydata zgłaszającego się do konkursu, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2, 3 i 5, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę WCP „Kubalonka” w Istebnej lub komisji konkursowej, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Dokumenty należy złożyć w godzinach urzędowania sekretariatu Centrum lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa” z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji i numeru telefonu kontaktowego, w terminie do 2 czerwca 2023 r.

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym udostępnia się do wglądu w sekretariacie Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej z siedzibą w Istebnej 500, 43-470 Istebna.

 

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

    Dyrektor

                    Wojewódzkiego Centrum Pediatrii

    „Kubalonka” w Istebnej

Ryszard Macura

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup pościeli

Obok większych inwestycji, takich jak w ostatnim czasie remonty dachów, staramy się też realizować drobniejsze przedsięwzięcia, a wśród nich postulaty, wynikające z ankiet, które nam Państwo przekazujecie. W ostatnim czasie takim ważnym postulatem była wymiana pościeli. Stąd zakupiliśmy 100 nowych kompletów i mamy nadzieję, że ten zakup poprawi komfort przebywania pacjentów i ich opiekunów w naszym szpitalu.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Budżet obywatelski Województwa Śląskiego

Mieszkańców województwa śląskiego prosimy o oddanie swoich głosów na dwa projekty budżetu obywatelskiego:

ZADANIE PULA EKO

MBO-0017/W/22

Ekologiczny ogród sensoryczny

na terenie szpitala dziecięcego WCP "Kubalonka" w Istebnej

Zagłosuj 3 PUNKTY

 

ZADANIE PULA REGIO                                                                                                                     

MBO-0013/P1/22

Budowa miejsc postojowych z miejscami dla osób niepełnosprawnych

na terenie szpitala dziecięcego WCP "Kubalonka" w Istebnej

Zagłosuj 3 PUNKTY

 

Serdecznie dziękujemy za każdy oddany głos!

 

Panel głosowania w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim: https://ebo.slaskie.pl/pub/vote/start

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” uruchomiony został ośrodek zamiejscowy Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu

Przedsięwzięcie racjonalizuje wykorzystanie zaplecza szpitalnego w południowej części województwa śląskiego.

Uroczyste otwarcie ośrodka zgromadziło m.in. personel obu placówek oraz dyrektorów okolicznych szpitali. Województwo Śląskie reprezentowali: Beata Białowąs - członek Zarządu i Jan Kawulok - przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego. Gospodarzami wydarzenia byli: Ryszard Macura, dyrektor WCP „Kubalonka” i Czesław Kapała, szef Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji z siedzibą w Ustroniu.

Województwo Śląskie prowadzi stale własne konsultacje w subregionach szukając optymalnego sposobu zarządzania siecią placówek ochrony zdrowia w regionie – największą w kraju. Współpraca placówek z Istebnej i Ustronia wpisuje się w działania, które Urząd Marszałkowski podjął po ubiegłorocznym spotkaniu dyrektorów szpitali w ramach pakietu zmian w ochronie zdrowia na Śląsku. Trwa w tej mierze m.in.: konsolidacja oddziałów w poszczególnych subregionach, toczy się dialog z podmiotami leczniczymi z terenu województwa prowadzonymi przez różne organy stanowiące, w tym gminy, powiaty i prywatnych właścicieli.

„Jednym z najważniejszych priorytetów Województwa Śląskiego są działania dotyczące sfery zdrowia. Szersza oferta dla pacjentów cieszy nie tylko ich samych, ale cały personel medyczny. Rehabilitacja pacjentów po zawałach, operacjach serca oraz urazach ortopedycznych jest dla nich bardzo ważna. Dzisiejsza uroczystość jest wynikiem dobrej współpracy i jednej drogi do celu” - napisał w przesłanym liście gratulacyjnym Jakub Chełstowski, marszałek Województwa Śląskiego.

- Dziś otwieramy nowy rozdział w działalności obu placówek – mówiła na otwarciu Beata Białowąs – Oba podmioty dywersyfikują działalność z myślą o dorosłych pacjentach, którzy zyskają szerszy dostęp do rehabilitacji. To ważne, bo w rehabilitacji liczy się czas. Jestem przekonana, że tak, jak Kubalonka jako Centrum Pediatrii cieszy się doskonałą opinią, tak samo będzie cię cieszyć uznaniem jako ośrodek leczenia dorosłych pacjentów.

- Sejmik i Zarząd Województwa Śląskiego widzą potrzebę restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia w regionie – dodał Jan Kawulok – Tym bardzie cieszą nas oddolne inicjatywy. Powiało optymizmem w kontekście nowych szans wykorzystania pięknego terenu, dużej powierzchni, świetnego zespołu. Mamy nowy impuls, który będzie owocować w przyszłości.

Dorośli pacjenci w rejonie objętym działalnością Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” oraz Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu na realizację świadczeń rehabilitacyjnych musieli dotychczas oczekiwać dłużej niż dzieci. Udostępnienie przestrzeni szpitalnej na Kubalonce dla pacjentów dorosłych pozwoli na zredukowanie czasu ich oczekiwania na rehabilitację. Jednocześnie nie będzie to miało istotnego wpływu na realizację świadczeń dla dzieci, gdyż poza wakacjami i feriami Wojewódzkie Centrum Pediatrii dysponuje wolnymi miejscami.

W perspektywie planowane są także remonty dodatkowych pomieszczeń, co pozwoli na przyjmowanie większej liczby małych pacjentów niż dotychczas.

Przejęcie części kosztów utrzymania obiektów przez Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji pozwoli też na zaangażowanie zaoszczędzonych środków w utrzymanie i modernizację Wojewódzkiego Centrum Pediatrii.

Poszerzony zostanie potencjał personelu medycznego, sale oraz urządzenia rehabilitacyjne będą pełniej wykorzystywane a sprzęt będzie częściej wymieniany na nowsze urządzenia. Większa liczba korzystających ze świadczeń leczniczych na Kubalonce pozwoli ponadto na pełniejsze wykorzystanie personelu zatrudnionego w Wojewódzkiego Centrum Pediatrii. Poszerzenie liczby korzystających ze świadczeń leczniczych przyczyni się do większej popularyzacji ośrodka wśród lokalnej społeczności. Wojewódzkie Centrum Pediatrii jest znane i cenione w całej Polsce, ale głównie wśród rodziców dzieci. Teraz jest szansa na dotarcie z informacją o zakresie świadczonych usług innej grupie odbiorców.

Koszt adaptacji pomieszczeń na potrzeby oddziału zamiejscowego oraz doposażenia kuchni wyniósł ok. 120 tysięcy złotych i pochodził ze środków WCP „Kubalonka”.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

        Logo nowe Kubalonka 6

Remont dachów na Pawilonach nr 5 i 6

W lipcu 2022 roku zakończone zostały prace związane z wymianą pokrycia dachów w pawilonie nr 5 i nr 6 w Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej. Zadanie polegało na remoncie tarasu na pawilonie nr 6, wyremontowaniu dachu maszynowni  oraz remoncie dachu na pawilonie nr 5.  Inwestycja była możliwa dzięki dotacji celowej, jaką Szpital  otrzymał od Samorządu Województwa Śląskiego. Urząd Marszałkowski przeznaczył na to zadanie 125 000 zł. Całkowity koszt remontu wyniósł 217 823,42 zł.  Dziękujemy za wsparcie Szpitala przez Województwo Śląskie.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Światłowód na początek

Biorąc pod uwagę zarówno względy związane z dokumentacją medyczną, jak również w przyszłości komfort w dostępie do Internetu naszych pacjentów i ich opiekunów, zainwestowaliśmy w doprowadzenie do Wojewódzkiego Centrum Pediatrii światłowodu. Jednym z elementów informatyzacji naszego ośrodka jest też przeniesienie serwerowni do nowego pomieszczenia, a za tym pójdzie stopniowe modernizowanie i rozbudowywanie sieci informatycznej.

Dzisiaj pacjenci i ich opiekunowie mogą korzystać z dostępu do Internetu poprzez sieć bezprzewodową o prędkości 1 Gbit. W przyszłości chcemy rozbudować infrastrukturę Dostępu przez WiFi tak aby w każdym miejscu zapewnić dostęp do internetu.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grota solna

W związku ze zniesieniem obostrzeń związanych z Covid-19, końcem maja 2022 r. ponownie uruchomiliśmy grotę solną. Zabiegi nie są standardową terapią finansowaną ze środków NFZ, ale nasi pacjenci i ich opiekunowie chętnie korzystają z seansów uatrakcyjniających rehabilitację na Kubalonce.

Pobyt w grocie solnej działa wspomagająco w leczeniu wielu schorzeń, m.in. dróg oddechowych (przewlekłego nieżytu nosa, gardła, krtani, astmy oskrzelowej, przewlekłego zapalenia oskrzeli i płuc, pylicy płuc), niedoczynności tarczycy, zaburzeń metabolicznych, schorzeń sercowo-naczyniowych, schorzeń dermatologicznych (łuszczycy, zapalenia skóry, alergii), dysfunkcji układu nerwowego.

W grocie panuje unikatowy mikroklimat, nacechowany wyjątkową czystością bakteriologiczną, odpowiednią wilgotnością i temperaturą. Poza korzystną dla człowieka ujemną jonizacją, powietrze nasycone jest związkami jodu, magnezu, wapnia, potasu, sodu i bromu, niezbędnymi dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

45-minutowe seanse odbywają się na wygodnych leżakach, przy odpowiednio dobranej muzyce, która pomaga się zrelaksować i odprężyć. Na podłodze znajduje się sól gruboziarnista, którą dzieci mogą wykorzystywać do zabawy podczas seansu. Odpowiednie oświetlenie sprawia, że seans jest jednocześnie zabiegiem koloroterapii. Poprawa zdrowia i samopoczucia jest zauważalna już po kilku zabiegach.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wyremontowane pokoje

Jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi udało nam zakończyć remont czterech pomieszczeń. Mamy nadzieję, że nasi pacjenci i ich opiekunowie będą się w nich dobrze czuli.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medisoft FeNO+ Analizator Tlenku Azotu

Doposażamy nasze pracownie. W kwietniu 2022 r. kupiliśmy aparat do analizy stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym.

Analizator FeNO służy do pomiaru NO (tlenku azotu) w wydychanym powietrzu. Badanie pomiaru stężenia tlenku azotu ma zastosowanie w diagnostyce chorób układu oddechowego oraz w monitorowaniu i leczeniu astmy. Jest to nowoczesne i nieinwazyjne badanie, określające zaawansowanie stanu zapalnego w drogach oddechowych i zapotrzebowanie na leki przeciwzapalne.

Badanie jest bezbolesne, wykonywane metodą nieinwazyjną.  Polega na spokojnym wdechu oraz wydechu przez jednorazową głowicę z filtrem antybakteryjnym. Wszystkie jego etapy są widoczne na ekranie komputera i odpowiednio stymulowane przez operatora. Może być wykonane wielokrotnie i powtarzane u każdego współpracującego dziecka.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lampa Bioptron Quantum Hyperlight

Szpital dysponuje nowoczesną bazą zabiegową, która jest nieustannie uzupełniana w nowe urządzenia. Ostatnio Dział Rehabilitacji Medycznej został wyposażony w lampę Bioptron Quantum Hyperlight, która znajduje zastosowanie m. in. w terapii dzieci z obniżoną odpornością, astmą, nawracającymi infekcjami układu oddechowego czy problemami mięśniowo-stawowymi.

Lampa Bioptron Quantum Hyperlight działa zgodnie z najwyższymi standardami nauki (chemii, fizyki, mechaniki kwantowej i nauk medycznych). Dzięki zastosowaniu filtra fulerenowego lampa emituje światło hiperspolaryzowane o właściwościach kwantowych, które wnika głęboko w ciało. Pod jego wpływem następuje stymulacja procesów samouzdrawiania komórki, przez co odzyskuje ona swoją naturalną równowagę i właściwości energetyczne.

Terapia światłem może być wykorzystywana jako naturalna metoda wspierająca właściwości regeneracyjne organizmu. Po dostarczeniu do tkanek energia światła wspiera proces biostymulacji (co oznacza, że stymuluje różnorodne procesy biologiczne, a tym samym wzmacnia funkcje organizmu). Dzięki temu możemy wspomagać leczenie dolegliwości, z którymi borykają się nasi pacjenci z Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej, cierpiący na schorzenia układu oddechowego, które są chorobą przewlekłą albo nawracają. Terapia Bioptron została klinicznie przetestowana i certyfikowana jako bezpieczna terapia medyczna dla dzieci. Na Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej jest wykorzystywana w leczeniu:

 • zmian skórnych (np.: egzemy, atopowego zapalenia skóry);
 • alergicznych schorzeń układu oddechowego (np.: astmy, alergicznego nieżytu nosa);
 • infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych (np.: stanów po zapaleniu płuc i opłucnej, stanów zapalnych zatok, anginy).

Światło hiperspolaryzowane znacznie zmniejsza odczuwanie bólu, obrzęk i krwiaki, łagodzi stany zapalne spowodowane urazami i chorobami autoimmunologicznymi. Dzięki tym właściwościom znajduje zastosowanie również u naszych pacjentów z Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej. Wówczas wykorzystywana jest w leczeniu:

 • stanów chorobowych mięśni, stawów i kości (np.: zapalenia stawów, skurczy mięśni, skręceń, naderwań);
 • kontuzji sportowych (np.: skręceń, naderwań, zapalenia ścięgien, naderwania więzadeł i mięśni);
 • małych ran, obrażeń i oparzeń (np.: siniaków, wysypek, zaczerwień skóry).

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODZIĘKOWANIE

 

     Serdecznie dziękujemy społeczności I Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie za przekazane Wojewódzkiemu Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej darów na rzecz dzieci z Ukrainy, które wraz ze swoimi opiekunami muszą uciekać przed śmiercią, chorobą i przemocą.

     Nasz szpital jest jednym z wielu punktów przewidzianych do stworzenia bezpiecznych miejsc pomocy uchodźcom, w tym dzieciom osieroconym. Dysponujemy pięknie zlokalizowanym obiektem, w którym najmłodsi będą mogli czuć się bezpiecznie. Do dyspozycji mamy własną kuchnię, w której nasi pracownicy będą przygotowywać smaczne posiłki. Z gościnnym sercem na potrzebujących pomocy czekają lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci i inni pracownicy naszego ośrodka. Chcemy, aby nasi podopieczni od samego początku czuli się dobrze przyjęci. Stąd zwróciliśmy się z prośbą o zorganizowanie dla nich przedmiotów osobistych codziennego użytku (ręczników, past i szczoteczek do zębów), których nasz szpital nie posiada. Dziękujemy, że tak sprawnie odpowiedzieliście na tą prośbę. Wszystkie Wasze dary zostaną wykorzystane na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy. Być może będą wśród nich chorzy na gruźlicę, gdyż nasz szpital specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu chorób układu oddechowego u dzieci i młodzieży. Jesteśmy pod tym względem jednym z niewielu ośrodków, a wiemy, że problem gruźlicy dotyka dzieci na Ukrainie częściej niż w Polsce. Miejcie więc Państwo – Nauczyciele, Pracownicy, Uczniowie i ich Rodzice satysfakcję, że Wasza pomoc jest udziałem w wielkim dziele, jakim jest pomoc humanitarna niesiona przez Polaków naszym sąsiadom zza wschodniej granicy. Im przede wszystkim życzymy pokoju, a nasze działania traktujemy jako ludzki obowiązek, który każdy powinien spełnić w obliczu dramatu brata.

 

 

                                                              Z gorącymi wyrazami wdzięczności i szacunku,

                       kłaniają się społeczności I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Osuchowskiego w Cieszynie,

                                       pracownicy Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                        

Nowoczesny cyfrowy aparat RTG na „Kubalonce”

08.12.2021 r. zakończone zostały prace związane z montażem nowoczesnego cyfrowego aparatu RTG w Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej. Nowe urządzenie pozwala na zdalne przesyłanie zdjęć do podmiotów leczniczych, które specjalizują się w opisach radiologicznych i w ten sposób mogą wspierać naszych lekarzy we właściwym diagnozowaniu pacjentów. Taki był podstawowy cel zmiany wysłużonego, około 18-letniego urządzenia, na nowy aparat.

Inwestycja była możliwa dzięki dotacji celowej, jaką otrzymał nasz szpital od Samorządu Województwa Śląskiego. Urząd Marszałkowski przeznaczył na to zadanie 730 000 zł. Ze strony naszej placówki dołożyliśmy kwotę 151 329,89 zł. Koniecznie więc należy podziękować Zarządowi Województwa Śląskiego na czele z Marszałkiem Jakubem Chełstowskim oraz z Izabelą Domagałą członkiem Zarządu odpowiedzialnym za podmioty lecznicze. Podziękowania należą się też Sejmikowi Województwa Śląskiego na czele z Przewodniczącym Janem Kawulokiem. Dziękujemy za środki finansowe i zrozumienie, że Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej nie może funkcjonować w tym kształcie bez sprawnego cyfrowego aparatu rentgenowskiego.

Nowe urządzenie służyć będzie przede wszystkim pacjentom naszego szpitala, ale otwarte zostanie również dla innych osób, w szczególności dla mieszkańców Gminy Istebna i Miasta Wisła. Na początek pracownia rentgenowska otwarta będzie w poniedziałki i wtorki w godzinach 14.00 – 18.00. Później, w miarę potrzeb lokalnej społeczności, działalność swoją będzie poszerzać o kolejne godziny i kolejne dni. Rejestracji można dokonywać pod numerem telefonu 515 287 345 lub 509 158 296 w godzinach 7.00 – 14.35. Pierwsi pacjenci skorzystają z nowego aparatu 27.12.2021 r